Munkács város és 52 község hatalmas akciója a kiüldözött Szabó Lajos esperesért

4 hónapok ezelőtt 48

 (Megjelent: Határszéli Újság, 1928.01.29.) 

 Memorandum a belügyminiszterhez
Szabó Lajos munkácsi esperes, a lánglelkű, aranyszájú munkácsi főpap brutális, lelketlen kiutasításába máig sem törődött bele Munkács város magyarsága és az egész környék őslakó népe, filiálisainak magyarjai, németjei. Az az őslakosság, amely tudta Szabó Lajosról, hogy a magyarság nagy szószólója, minden becsületes és igaz ügy védelmezője, nem engedi, hogy a kormányzati hatóságok a feledés fátyoléval borítsák azt az európai botrányt, amely Szabó Lajos kiutasítása volt.
A munkácsi róm. kath. egyháztanács kezdeményezésére az anyaegyház és a közvetlenül hozzátartozó 5 leányegyház memorandumot készített el a belügyminisztériumhoz. A memorandumot Szánthó László szerkesztőnk vezetésével lelkes lányok és ifjak hordák körül a városban és aláíratták nagyon sokakkal, hogy a prágai kormányzat előtt méltán dokumentáltassék: Szabó Lajossal együttérez az itteni őslakosság. Az akció most befejeződött, ezer és ezer alá írással a napokban küldik el a memorandumot a belügyminiszterhez.
A memorandum szövege a következő: Belügyminiszter Úr!
A mukacevói róm. kath. egyháztanács kezdeményezésére a munkácsi anyaegyház és a hozzátartozó 5 leányegyház hívei azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulnak Önhöz, hogy vezető lelkipásztorunkra, Szabó Lajos esperes plébánosra kimondott és ellene végrehajtott kiutasító rendeletet nevezettnek a lex-Dérer alapján csehszlovák állampolgárságért 1927. november 17-én 57.368. sz. alatt a munkácsi zsupánátushoz benyújtott kérvényének törvényes elintézéséig felfüggeszteni, illetőleg visszavonni kegyeskedjék alábbi okokra és körülményekre való tekintettel:
1. Szabó Lajos esperes kiutasítása olyan minimális (12 óra) idő alatt történt meg, hogy Szabó Lajos esperesnek nem adatott annyi idő sem, hogy elaggott szüleiről, testvéreiről és házanépéről kellőleg gondoskodhatott volna, kiket ennek folytán nélkülözések és kétségek közt kellett hátrahagynia.
2. A munkácsi róm. kath. egyházközség fájdalmasan nélkülözi vezető lelkipásztorát, nagy bánatában és lelkiekben vigasztalóját, ügyes- bajos dolgaiban tanácsadóját, az ügyefogyottak és szegények támogatóját és segítőjét, a világ- és államrend felforgatói elleni harcosát.
3. A munkácsi róm. kath. egyház hívei lelkük mélyében meg vannak győződve arról, hogy Szabó Lajos esperest, ki bemutathatólag 25 esztendeje lakik ezen a területen, illetőséggel bírt és községi adót fizetett, nem terhelhetik olyan vádak, amelyek államellenességre volnának visszavezethetők.
Mindezek alapján tisztelettel kérjük Belügyminiszter Urat, hogy Szabó Lajos esperes kiutasítási ügyét az emberi jogok és humanizmus nevében felülvizsgálni, kiutasítását visszavonni és elárvult egyházközségébe való visszatérését megengedni méltóztassék, annyival is inkább, mert a népjoggal ellenkezik az, hogy valakinek ne lehessen hazája, otthona.
Mély tisztelettel, ezrek nevében:
Nedeczey János, Dr. Méray Ádám, Mélán Ferenc
egyháztanácsosok.

A képen: A munkácsi Latorca-part 1922-ben.

Forrás: Fortepan.

Olvassd el a teljes cikket/Forrás
Linkgyűjtemény és linképítés Linkgyűjtemény és linképítés - Egyéb Linkkatalógus - Linkcsere - 5 linket 1-ért! LinkTÁR-TOP

Ezeken is elérhetőek vagyunk